Rapport gepubliceerd op 20-03-2023 

De potentie van splitsen en optoppen onderzocht

Dit rapport beschrijft het resultaat van een eerste verkenning naar de potentie van het splitsen en optoppen van de bestaande woningvoorraad. Lees het rapport van STEC groep hier.

Dit rapport is gemaakt in opdracht van ministerie van BZK en op verzoek van minister Hugo de Jonge. BZK neemt de taken van ministerie van VROM over omdat het ministerie van VROM op 14 oktober 2010 is opgeheven.

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) was in Nederland het ministerie voor zaken betreffende huisvesting, de ruimtelijke ordening en het beheer van het milieu. Het ontstond in 1982 toen het beleidsterrein milieubeheer toegevoegd werd aan het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. In 2010 werd het opgeheven en zijn de taken ondergebracht bij andere ministeries, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Stichting Statiegeld Op Jeugd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking, steun en support van: